Voor 15.00 besteld, zelfde dag verstuurd
Gratis verzending vanaf € 150 ex btw
OEM en aftermarket onderdelen
Garagisten nog scherpere prijzen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AvP Spares

Artikel 1 Definities

1.1 AvP Spares: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. AvP Spares is statutair gevestigd
te Westknollendam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer
34359508.
1.2 Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die een Overeenkomst sluit met AvP Spares.
1.3 Consument: een Klant als bedoeld in artikel 1.2, die niet handelt in de uitoefening van
beroep of bedrijf.
1.4 Website van AvP Spares: de website van AvP Spares. Onder meer te bereiken via www.
avpspares.nl.
1.5 Producten: de meest omvattende definitie van een goed. Hieronder wordt in ieder geval
auto-onderdelen onder verstaan.
1.6 Overeenkomst: een Overeenkomst op afstand waarbij de Klant via een door AvP Spares
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten bij AvP Spares en waarbij tot
en met het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand.
1.7 Bedenktijd: een termijn waarbinnen een Consument de mogelijkheid heeft om de ontbinding
van de koop via het Herroepingsrecht te realiseren.
1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor een Consument om na ontvangst van door hem
bestelde Product(en), deze Producten binnen de bedenktijd terug te sturen aan AvP Spares
en het aankoopbedrag terug te krijgen.

Artikel 2 Algemene bepalingen

2.1 Bepalingen in deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op een Klant, zijn van
Overeenkomstige toepassing op een Consument, tenzij nadrukkelijk anders wordt
aangegeven.
2.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle Overeenkomsten (op
afstand) van AvP Spares die strekken tot de verkoop van Producten.
2.3 De eventueel door Klant gehanteerde inkoopvoorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen, en zijn zodoende niet van toepassing op Overeenkomsten aangegaan met AvP
Spares.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden
volledig van toepassing.
2.5 De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van AvP Spares op
Internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. AvP Spares kan echter geen
garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. AvP
Spares is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden, dan wel
voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Bij de op de website van AvP Spares aangeboden Producten worden Productspecificaties
vermeld alsmede de prijs in Euro’s van het Product exclusief BTW. Verzendkosten worden
voor of tijdens het tot stand komen van de Overeenkomst weergegeven.

3.2 De op de website van AvP Spares aangeboden Producten bevatten een zo accuraat mogelijke
en waarheidsgetrouwe omschrijving en/of afbeelding van het aangeboden Product.
3.3 Indien in de omschrijvingen en/of afbeeldingen zoals beschreven in artikel 3.2 in
werkelijkheid anders uitvallen maakt dat AvP Spares op geen enkele wijze schadeplichtig
jegens de Klant. De Consument behoudt te allen tijde zijn recht op zijn Herroepingsrecht
zoals bepaald in artikel 6.1.
3.4 AvP Spares verschaft de Klant informatie over de verwachte levertijd van het Product, deze
termijn is slechts indicatief.
3.5 Eventuele verschuldigde invoerrechten of overige heffingen die verschuldigd zijn, zijn te allen
tijden voor rekening van de Klant.

Artikel 4 Tot stand komen van een Overeenkomst

4.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat de Klant een door AvP Spares uitgevaardigd aanbod
aanvaard en AvP Spares het tot stand komen van een Overeenkomst heeft bevestigd.
4.2 Een Overeenkomst komt ook tot stand indien AvP Spares aanvangt met de levering van
Producten aan de Klant nadat een Klant een bestelling heeft geplaatst via de Website van
AvP Spares.
4.3 Het staat AvP Spares altijd vrij om zonder opgaaf van redenen, niet akkoord te gaan met een
door een Klant aanvaard aanbod. Indien de Klant al een betaling heeft verricht aan AvP
Spares zal AvP Spares dit bedrag onmiddellijk na weigering terugboeken aan de Klant.


Artikel 5 Levering

5.1 Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal AvP Spares de bestelde Producten zo
spoedig mogelijk aanbieden voor transport. De kosten van het transport worden tijdens het
tot stand komen van een Overeenkomst aangegeven.
5.2 Nadat een Overeenkomst tot stand is gekomen tussen AvP Spares en de Klant worden de
door Klant bestelde Producten zo spoedig mogelijk geleverd door AvP Spares.
5.3 Indien AvP Spares niet in staat is om het door een Consument bestelde Product binnen dertig
(30) dagen te leveren, mag een Consument de Overeenkomst ontbinden.


Artikel 6 Retournering van Producten

6.1 Een Consument heeft na ontvangst van de bestelde Producten veertien (14) dagen de tijd,
om op grond van zijn Herroepingsrecht, het bestelde Product, zonder opgaaf van redenen
aan AvP Spares retour te zenden.
6.2 AvP Spares zal na ontvangst van het Product de factuurwaarde van het Product binnen dertig
(30) dagen terug boeken naar de Consument.
6.3 Indien een Consument zijn Herroepingsrecht gebruikt, komen het risico van de
retourverzending en de verzendkosten voor rekening van de Consument.
6.4 De Consument dient vanaf het moment van ontvangst van de Producten alle passende
maatregelen te nemen om schade aan het Product en/of verpakkingen te voorkomen.
6.5 Beschadigde Producten zullen nimmer worden teruggenomen door AvP Spares.
6.6 Het Herroepingsrecht is uitgesloten voor Producten die naar persoonlijke voorkeur van de
Consument vervaardigd worden. Een Consument kan zijn Herroepingsrecht eveneens niet
ten gelding brengen indien het bestelde Product onder de uitzonderingen valt van artikel
7:46d lid 4 BW.

Artikel 7 Conformiteit
7.1 De Klant dient de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele
gebrekkige Producten dient de Klant direct na ontdekking aan AvP Spares te melden en
uiterlijk binnen een termijn van vierentwintig (24) uur.
7.2 Op de door AvP Spares geleverde Producten rust standaard een garantietermijn van 12
maanden, tenzij anders aangegeven is.
7.3 Indien klachten over producten gegrond worden verklaard door AvP Spares wordt de Klant
een vervangend Product of restitutie van de factuurwaarde van het Product aangeboden.
7.4 De Klant heeft geen recht op garantie als beschreven in dit artikel indien vast komt te staan
dat het gebrek aan een Product is ontstaan door toedoen van de Klant.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden tijdens het tot stand komen van een Overeenkomst via de op de
Website aangeboden betaalmogelijkheden.
8.2 In geval van niet tijdige betaling is AvP Spares bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de
betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten
daaronder begrepen.
8.3 Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan AvP Spares gemeld
te worden, waarna AvP Spares het bedrag zal corrigeren.
8.4 Onjuistheden in de facturatie ontslaan de Klant niet van enige betalingsverplichtingen of
andere verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

Artikel 9 Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1 De door AvP Spares geleverde Producten blijven eigendom van AvP Spares tot het moment
dat de Klant alle verplichtingen uit de met AvP Spares gesloten Overeenkomst deugdelijk is
nagekomen. De Klant mag Producten, voordat de eigendom is overgegaan, niet belasten,
verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
9.2 Ingeval AvP Spares een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake
gesloten Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van AvP Spares vergoeding
van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.3 De inhoud van de website van AvP Spares, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten,
afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van AvP Spares en
worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die
onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de
website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen
zonder toestemming van AvP Spares.

Artikel 10 Overmacht

10.1 AvP Spares is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn
schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
10.2 AvP Spares kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van
dertig (30) dagen, is zowel de Klant als AvP Spares gerechtigd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden
schade.
Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 Indien AvP Spares aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de toepasselijke
verzekeringsovereenkomst wordt uitgekeerd. Indien er onverhoopt geen uitkering krachtens
de genoemde verzekering plaatsvindt is de aansprakelijkheid van AvP Spares beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst.
11.2 AvP Spares is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men
uitsluitend te verstaan:
· de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
· de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van AvP Spares aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan AvP Spares toegerekend
kunnen worden.
· redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit
artikel.
11.3 AvP Spares sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door
het gebruik van de door AvP Spares geleverde Producten, met uitzondering van situaties
waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van AvP
Spares, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
11.4 AvP Spares is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten:
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AvP Spares partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht
van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
12.2 De Klant dient klachten over de door AvP Spares geleverde Producten zo snel mogelijk en in
ieder geval binnen een redelijke termijn; gedetailleerd, volledig en schriftelijk bij AvP Spares
in te dienen.
12.3 Nadat een klacht door een klant bij AvP Spares is ingediend, tracht AvP Spares binnen
veertien (14) dagen te reageren. Mocht AvP Spares niet in staat zijn om binnen deze termijn
inhoudelijk op de klacht te reageren, zal AvP Spares een nadere termijn aangeven over
wanneer er wel uitvoerig op de klacht kan worden ingegaan.
12.4 De Klant en AvP Spares zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
12.5 Tenzij regels van dwingend recht anders voorschrijven, is in eerste instantie de rechter in
Amsterdam bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen AvP Spares en de Klant.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Voor 15.00 besteld, zelfde dag verstuurd
Gratis verzending vanaf € 150 ex btw
OEM en aftermarket onderdelen
Garagisten nog scherpere prijzen